หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-09 14:05:29

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) 

        โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ส่งวาระเข้าประชุมเรื่องการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 นำเสนอโดย อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 นำเสนอโดย อาจารย์ณัฐิดา จันหอม

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและสภาพแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 นำเสนอโดย อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรีDownload