หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-08 18:30:17

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน  เพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
Download