หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-12-13 13:47:10

ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การการฝึกงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยมีนางสาวบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เป็นผู้บรรยาย
Download