หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-11 06:09:25

วันที่ 7 มีนาคม 2565  อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload