หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ณ โรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ณ โรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-09 15:16:25

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย  อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย  คณาจารย์  และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต"  โดยมีคุณพรพัน วัฒน์สินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตภาษีเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เเละคณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดโคนอน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ เพื่อให้เยาวชนได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต รู้รักษาเเละคำนึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร
Download