หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมงาน “ไทยทะยาน” นิทรรศการและประกาศรางวัลการประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมงาน “ไทยทะยาน” นิทรรศการและประกาศรางวัลการประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-10 15:02:07

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมงาน “ไทยทะยาน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวสรุปโครงการไทยทะยาน พร้อมเปิดนิทรรศการและประกาศรางวัลการประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ "ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z" ในวันจันทร์ที่ 4  เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. โดยการแสดงผลงานและประกาศรางวัล แบ่งออกเป็น 4  หมวด ได้แก่ หมวดการออกแบบเครื่องประดับ หมวดงานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม) หมวดภาพยนตร์โฆษณา และหมวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ ณ อาคารอาเหนกป้าสง ช่างชุย
Download