หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-31 15:17:58

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download