หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "รองศาสตราจารย์"
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "รองศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 10:14:30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุม ครั้งที่ 4 / 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "รองศาสตราจารย์" 

ในนามของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์  ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

Download