หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-16 12:25:43

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  ในการกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานในพิธีเปิด ให้แก่นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
Download