หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและเขียนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและเขียนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-07-18 15:30:53

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและเขียนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี , แผนพลิกโฉม และ เขียนรายงาน ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ “การเปลี่ยนผ่านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยใน

ยุคดิจิทัล” ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี
Download