หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-07-18 15:45:01

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

วันที่ 28  มิถุนายน 2565  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"  ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและเขียนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี, แผนพลิกโฉม และเขียนรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 27- 29มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรีDownload