หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 11:10:39

วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ Mr.Song Wenxiang กรรมการผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเป็นเครือข่ายทางวิชาการ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร และการประสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

Download