หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > บทความวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Engineering Transactions
บทความวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Engineering Transactions

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 15:47:13

อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการเรื่อง "การศึกษาฮาร์ดแวร์ประมวลผล Kria KR260 สำหรับหุ่นยนต์ (A Survey of Kria KR260 Hardware Acceleration for Robotics)" ในวารสาร Engineering Transactions ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index)

Download