หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > บทความวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
บทความวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 15:50:15

คณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง "การสร้างหุ่นยนต์แขนกลต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน (Developmentof a Robotic Arm Prototype for Innovation–based Learning)" ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (Engineering Journal of  Siam University) ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2

Download