หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในภาคเรียนที่ 1/2566
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-26 11:36:28

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ได้เข้านิเทศก์การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในภาคเรียนที่ 1/2566 ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU)

Download