หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-04-04 10:44:06

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้วางแผนจัดโครงการสัมมนาวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งสิ้นสุดการฝึกงาน ในรายวิชา BFM4922 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร และจะจบเป็นบัณฑิตใหม่ ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม ได้วางแผนจัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ ครั้งที่ 11 หัวข้อในปีนี้ คือ AP CAREER GUIDE เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน โดยได้รับเกียรติจากทีม HR และทีม AP Academy ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)  ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรที่มีความร่วมมืออันยาวนาน ทั้งการเรียน การอบรมวิชาชีพ กับทางสาขาวิชาฯ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ใน 3 ด้าน ดังนี้

1. การเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน

2. การพัฒนาบุคลิกภาพ

3. การสื่อสารในงาน

กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นแนวทางในการทำงานเป็น ผู้จัดการอาคาร แก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ในยุค New Normal แล้ว เนื้อหาการสัมมนาวิชาชีพนี้สามารถให้นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้กับตนเองต่อไป


Download