หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมหารือในเรื่องการลงนาม MOU กับบริษัท สมาร์ท เซอร์วิท แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมหารือในเรื่องการลงนาม MOU กับบริษัท สมาร์ท เซอร์วิท แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-02 14:16:45

วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร พร้อมด้วยคุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมหารือในเรื่องการลงนาม MOU กับคุณสุวัฒน์ กุลไพจิตร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิท แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการบริหารจัดโครงการอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทนจาก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด  ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download