หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง "โมไบล์แอปพลิเคชันนำทางแสดงความเป็นจริงเสริมเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมอาคารตำหนักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง "โมไบล์แอปพลิเคชันนำทางแสดงความเป็นจริงเสริมเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมอาคารตำหนักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-20 09:39:17

ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ผศ.ดร.ขวัญเรือน รัศมี นายฉัตรชัย ไชยโชค นางสาวมัทธนา มาตย์วงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง "โมไบล์แอปพลิเคชันนำทางแสดงความเป็นจริงเสริมเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมอาคารตำหนักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Augmented Reality Navigation Mobile Application for Study Architecture of Palace Building in Suan Sunandha Rajabhat University)" ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (Engineering Journal of  Siam University) ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2

https://ejsu.siam.edu/index.php/ejsu/issue/view/6/30


Download