หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-01 10:16:07

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2565  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ  คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ และตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม เป็นประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในการตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพของคณะฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และมุ่งสู่ความเป็นเอตทัคคะของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งผลการตรวจประเมินครั้งนี้อยู่ในระดับดีมาก และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

Download