หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Canva for Education
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Canva for Education

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-30 10:55:40

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Canva for Education และเรียนรู้เทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การนำเสนองานด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยแพลตฟอร์ม Canva เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Download