หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 09:49:50

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และคณาจารย์   ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คมกฤษ จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กช. นายยศพล เวณุโกเศศเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธำรงค์ สว่างเดือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เป็นผู้ทรงวิพากษ์หลักสูตร โท/เอก ณ ห้องพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download