หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายผลิตบุคลากรด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายผลิตบุคลากรด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:16:48

19 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายผลิตบุคลากรด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

Download