หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:49:53

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี บุญเรืองเศษ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย องกิตติกุล หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดร.ภูษิต เก็จมยูร กรรมการผู้จัดการบริษัท เคพี เทคโนโลยี แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้ทรงวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download