หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ ทุน บพท. ปีงบประมาณ 2567
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ ทุน บพท. ปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 13:40:04

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง และอาจารย์ ณัฐิดา จันหอม อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานย่อย รายประเด็น “การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการวิจัย เรื่อง “กลไกการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มทักษะของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทย และยกระดับขีดความสามารถในการจัดการของผู้ประกอบการในพื้นที่และคู่ความร่วมมือ (OEM) ในการยกระดับธุรกิจจากนวัตกรรมบ้านเลี้ยงผึ้งในจังหวัดระนอง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ”


Download