หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้ง 8/2566
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้ง 8/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 14:16:14

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้ง 8/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และระบบออนไลน์ Google Meet

Download