หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute Teknologi Sephuluh Nopember (ITS) Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute Teknologi Sephuluh Nopember (ITS) Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 14:44:08

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute Teknologi Sephuluh Nopember (ITS) Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการประชุมหารือในเรื่องแนวทางการทำความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ผลงานวิจัย และอื่น ๆ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารจาก Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download