หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)”
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-22 10:10:53

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download