หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ และสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการรวมศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ และสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการรวมศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-26 10:35:33

เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐพนธ์  อนุสรณ์ทรางกูร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการชั้นปี 4 และสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการรวมศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 5 เครื่อง พร้อมทั้งผู้ร่วมทำบุญ จัดหาค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติมจากส่วนที่ภาครัฐสนับสนุน  เลี้ยงอาหารเด็ก ๆ และจัดหาค่าจ้างครูช่วยสอน บูรณะห้องเรียน จัดหาเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนสำหรับเด็ก ๆ โดยมียอดเงินบริจาค 164,116 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร และอาจารย์ณัฐพนธ์  อนุสรณ์ทรางกูร มอบเงินทำบุญเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน เป็นเงิน 120,000 บาท

Download