หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2566
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 10:55:53

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่  9/2566  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี และระบบออนไลน์ Google Meet.

Download