หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 13:00:31

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “อพวช.” โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณสุวรงค์ วงษ์ศิริรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เป็นผู้ลงนามในฐานะพยาน) ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download