หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ประเทศ : แนวทางการจัดทำหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ประเทศ : แนวทางการจัดทำหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 10:29:38

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ประเทศ : แนวทางการจัดทำหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากคุณบุษกร  เสนีย์โยธิน นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download