หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 13:55:52

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ และตัวแทนสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 คณะ เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำหรับการจัดงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 คณะ 1 สำนัก ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญวิชาการ เป็นแหล่งบ่มเพาะผลิตบุคลากรมืออาชีพ และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ๆด้านอาชีพ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

Download