หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-13 14:17:23

วันที่ 31 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และนักประชัมพันธ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2  ซึ่งเป็นการประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม  ทั้งนี้มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 คณะ บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ์จากส่วนกลางและคณะ  และนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุม 58G01 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำหรับการจัดงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 คณะ 1 สำนัก ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญวิชาการ และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ ๆ ด้านอาชีพ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา  ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

Download