หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมวางแผนการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมวางแผนการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-01 10:20:36

29 ก.พ. 2567 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 รวมทั้งการเก็บข้อมูลงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไอที คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


Download