หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Canva Application"
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Canva Application"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 15:23:26

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Canva Application" ซึ่งจัดโดยฝ่ายอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้กับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Download