หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดสอบรายวิชาโครงงาน 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดสอบรายวิชาโครงงาน 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 15:43:08

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  จัดสอบรายวิชาโครงงาน 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งปริญญานิพนธ์นี้นับเป็นการนำองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้ศึกษามาตลอดหลักสูตรมาพัฒนาและสร้างเทคโนโลยี/ระบบ/เครื่องต่าง ๆ  เช่น เครื่องเก็บข้าวเปลือจากลานตาก เครื่องปอกและสับเปลือกมะพร้าว เครื่องบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้งด้วยระบบนิวเมคิกส์ เครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติ รถตัดหญ้าไฟฟ้า ระบบ smart farm และโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการพัฒนาความรู้และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างอาชีพได้

Download