หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-08 15:23:59

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี


Download