รายงานบริการแจ้งปัญหาการใช้อาคารเรียนออนไลน์ (โสตทัศนูปกรณ์ทั้งภาพและเสียง)  รายงานบริการแจ้งปัญหาการใช้อาคารเรียนออนไลน์ (โสตทัศนูปกรณ์ทั้งภาพและเสียง)