หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การเก็บ Requirement ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พื่อที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับจบการศึกษาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
การเก็บ Requirement ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พื่อที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับจบการศึกษาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-21 19:33:59

วันที่ 2 มีนาคม 2564 อาจารย์ วรณัน วรมงคล นายพิชากร สุขไสยาสน์ นายศุภวิชญ์ รื่นเริงใจ  และนายศุภณัฐ อุริต นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมกับ อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการเก็บ Requirement ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สำหรับจบการศึกษาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
Download