อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology)


อาจารย์ชาวต่างชาติ

อาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Instructor)