การประชุมวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับชาติ การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st FIT SSRU Conference 2018)การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st FIT SSRU Conference 2018) 

ปกการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1.pdf

เอกสารการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1.pdf

๐ สามารถดูรูปการนำเสนองานวิจัยได้ ผ่านทาง Facebook

    โครงการ "การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st FIT SSRU Conference 2018)

    ห้อง 4701 อาคาร 47 นำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ

    ห้อง 4704 อาคาร 47 นำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ

    ห้อง 4711 อาคาร 47 นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี