หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการสนับสนุนการส่งผลงานสู่เวทีประกวดภายใต้เรื่อง “คิดเป็น ทำเป็น ด้วยความรู้และด้านวิชาชีพ” ให้กับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการสนับสนุนการส่งผลงานสู่เวทีประกวดภายใต้เรื่อง “คิดเป็น ทำเป็น ด้วยความรู้และด้านวิชาชีพ” ให้กับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-11 17:09:22

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการสนับสนุนการส่งผลงานสู่เวทีประกวดภายใต้เรื่อง “คิดเป็น ทำเป็น ด้วยความรู้และด้านวิชาชีพ” ให้กับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4


ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการสนับสนุนการส่งผลงานสู่เวทีประกวดภายใต้เรื่อง “คิดเป็น ทำเป็น ด้วยความรู้และด้านวิชาชีพ” ให้กับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการสร้างผลงานเข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปิยะฉัตร แกหลง ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการดังกล่าว


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงานDownload