หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > The Dean of Faculty of Industrial Technology gives students a diploma from University Putra Malaysia, Malaysia. In the exchange students and teachers.
The Dean of Faculty of Industrial Technology gives students a diploma from University Putra Malaysia, Malaysia. In the exchange students and teachers.

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-01-31 09:48:30

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบวฺุฒิบัตรให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย ได้นำเสนองานการออกแบบซึ่งสอดคล้องกับรายวิชา IDE 4802 สัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบ ในการนี้ ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มอบวฺุฒิบัตรให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ครบ 60 ชัวโมง ตามความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการแห่งอาเซียน โดยทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


The Dean of Faculty of Industrial Technology gives students a diploma from University Putra Malaysia, Malaysia. In the exchange students and teachers.

On January 26, 2018, at Conference 4250, Building 42, Faculty of Industrial Technology. Architectural and Design Students University Putra Malaysia Presented design work, which corresponds to the IDE 4802 seminar. As a knowledge exchange in the design of this Asst. Prof. Dr. Palang Wongtanasuporn Dean of Faculty of Industrial Technology Giving students a diploma from University Putra Malaysia The 60-hour exchange of students and faculty members follows international academic cooperation and promotes ASEAN academic ties. This is supported by Asst. Prof. สิริอร จำปาทอง Director of the ASEAN Education and Training Center.


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : Report


Download