หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการเข้ารับการตรวจ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการเข้ารับการตรวจ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-10 22:52:48

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

           สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้ง 5 ท่าน เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้เกียรติรับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 3 ท่าน ดังนี้

          1. รองศาสตราจารย์ ประภากร  สุคนธมณี  ประธาน จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุพิสาร  กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล แสนเสนา  กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          ซึ่งจากที่สาขาวิชาเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก”
Download