หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 13:45:39

วันที่ 23 - 27 พ.ย. 2565 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ พร้อมด้วยอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อาจารย์ ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Download