หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-03 11:03:29

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม โดยฝึกอบรมในหัวข้อ "การปรับปรุงงานตามแนวคิดของ Problem Solving" ณ ห้อง 4256 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยได้รับเกียรติจากคุณนินาถ มงคลแก้วสกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบคุณภาพขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง เป็นวิทยากร ผลจากการฝึกอบรมนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมและ workshop เป็นอย่างดีมาก มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเฉลี่ยของนักศึกษาในระดับดีมาก และได้รับทักษะในการปรับปรุงงานจากแนวคิด Problem Solving

Download