หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝึกปฏิบัติจริงในการศึกษาวงจรไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝึกปฏิบัติจริงในการศึกษาวงจรไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 13:52:58

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝึกปฏิบัติจริงในการศึกษาวงจรไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558

Download