การประชุมวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd FIT SSRU Conference 2020)การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd FIT SSRU Conference 2020) 

หน้าปก - การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 (PDF)

๐ เนื้อหา - การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 (PDF)


๐ บทความวิจัย ด้านศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 - การปรับปรุงระบบป้ายและเรขศิลป์ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ

2 - การปรับปรุงผังบริเวณตลาดริมน้า 3 อำเภอฝั่งอัมพวา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3 - โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเรือนแถวไม้โบราณของตลาดริมน้ำบางนกแขวก

4 - แนวทางปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เรือไทยโบราณวัดแก้วเจริญ

5 - การออกแบบเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม

6 - การออกแบบสื่อสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์ สถานที่พักโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

7 - การออกแบบสื่อการสอนและสื่อมัลติมีเดียงานหัตถกรรมว่าวและประเพณีตรุษไทย

8 - การปรับปรุงและสร้างสื่อพื้นที่สาธารณะตลาดน้ำบางนกแขวกเพื่อผู้สูงอายุ

9 - การออกแบบเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว

10 - การศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะองค์ประกอบสถาปัตยกรรมกุฏิวัดแก้วเจริญ

11 - การออกแบบเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำในจังหวัดสมุทรสงคราม

12 - โครงการศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมศาลเจ้า กรณีศึกษา ศาลเจ้าง่วนซุยเล่าเอี้ย


สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

13 - การศึกษาแนวทางการออกแบบนิทรรศการ ศิลปะลวดลายบนร่างกาย เพื่อการให้ความรู้

14 - แนวทางการออกแบบนิทรรศการ นวัตกรรมข้าวไทย

15 - ศึกษาแนวทางการออกแบบออกแบบตกแต่งภายในหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี


สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

16 - การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากต้นกกบึงทุ่งกะโล่ ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

17 - การศึกษาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยสำหรับนักศึกษา

18 - การออกแบบเก้าอี้ นั่งพักสำหรับพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น


สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

19 - โครงการปรับปรุงอาคารโรงแรมแสงทอง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

20 - โครงการที่พักอาศัยที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุที่มีครอบครัวในกรุงเทพฯ เพื่อสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ด้าน ด้วยรูปแบบ CO-HOUSING

21 - สถาปัตยกรรม พอดีเหงา

22 - โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่

23 - การศึกษาบทบัญญัติอิสลามเรื่องหลักการฮาลาลและแนวทางของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) เพื่อประยุกต์ใช้กับการออกแบบโรงแรม

24 - การออกแบบพื้นที่สาธารณะ ทางเดินเท้าและทางเดินลอยฟ้าย่านโยธี-ราชวิถี

25 - แนวทางการออกแบบพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุความจำเสื่อม


สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

26 - แนวทางการการออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในรีสอร์ท ซีวิว เกาะช้าง จังหวัดตราด

27 - แนวทางการออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

28 - โครงการปรับปรุงออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


สาชาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

29 - การออกแบบและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางจากผ้าไทลือ ชุมชนบ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่

30 - โครงการออกแบบและพัฒนากระเป๋าสานสตรีจากต้นสาด อ.หนองเเก๋ว จ.เชียงใหม่


๐ บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

31 - ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

32 - เครื่องสแกน 3 มิติแบบเต็มตัว

33 - ต้นแบบเครื่องนับยาบ้าอัตโนมัติ

34 - การพัฒนาไม้เท้าร่วมกับแอปพลิเคชั่นระบบน้าทางส้าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา

35 - เครื่องต้นแบบตรวจสอบบัตรยืนยันตัวตนด้วยระบบประมวลผลภาพ


๐ บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

36 - ปริมาณฝุ่นละออง (PM10, TSP) ในตู้โดยสารรถไฟธรรมดาและปรับอากาศ กรณีศึกษา กรุงเทพฯ-พัทยา

37 - ปริมาณฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพปอดของผู้ปฏิบัติงานในโรงสีข้าว

38 - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปวดหลังของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่ง


สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

39 - เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

40 - ชุดทดลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

41 - พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานแผนกผลิตเบาะรถบัส บริษัท เอส.เค.บัสซีท แอนด์ สตีล จำกัด

42 - การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันชุดอุปกรณ์จับยึดระบบการเชื่อมกรณีศึกษา บริษัท เอ เอส เอ มอเตอร์พาร์ท จำกัด

43 - การพยากรณ์การให้บริการฝึกอบรมของบริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

44 - สื่อประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

45 - การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอน กรณีศึกษาบริษัท เวิร์คเทคนิคอลพลาสติก จำกัด

46 - การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกเชิงป้องกัน

47 - การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของบริษัท เค.เอส ดีไซน์ จำกัด

48 - การปรับปรุงคลังสินค้าโดยใช้หลักการการแบ่งสินค้าคงคลังแบบ ABC ของ บริษัท พีเคเค พาร์ท 2000 จำกัด

49 - การบำรุงรักษาเครื่องกลึงแบบยันศูนย์ กรณีศึกษา บริษัท ทวีลาภ จำกัด

50 - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเพลากลางรถยนต์ กรณีศึกษาโรงกลึงทวีการช่าง

51 - การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดของเส้นอลูมิเนียม บริษัท เอ เอส เอ มอเตอร์พาร์ท จำกัด

52 - การบำรุงรักษาเครื่องบรรจุน้ำ กรณีศึกษาบริษัท กวินณาน้ำดื่ม จำกัด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

53 - แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเชิงป้องกัน กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

54 - การลดของเสียในกระบวนการผลิตล้อแม็กซ์ของบริษัท เอ.เอส.เอ.มอเตอร์พาร์ท จำกัด

55 - สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

56 - การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัท แอปโป จำกัด

57 - การทำงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทจำรัสคอนสตรัคชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด

58 - การทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องปั้มน้ำ อาคาร 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา

59 - การบำรุงรักษาเครื่องถักแบบแบน กรณีศึกษา บริษัท เฮียกุ่ย จำกัด เอกชัย 74 เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร

60 - ศึกษากระบวนการโลจิสติกส์ การแปรรูป กุ้งเหยียด กรณีศึกษา ป้าสุนทร หมู่บ้านสาขลา จ. สมุทรปราการ


สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

61 - การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของวัยก่อนสูงอายุในเขตเทศบาลบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

62 - ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

68 - ความรู้กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ตำบลข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

63 - ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เครื่องปรุงรสของ ประชาชนบ้านเมืองสุข อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

65 - สุขนิสัยและคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย


สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

64 - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของแรงงานทำสีเฟอร์นิเจอร์

66 - การศึกษาการสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย ของพนักงานบริษัทผลิตผลไม้และผักแช่แข็งแห่งหนึ่ง

67 - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ในการจัดการสารเคมีอันตรายของเกษตรกรสวนยางพารา ตำบลงิ้ว อำเภอทิง จังหวัดเชียงราย